Slovensko na prelome, Politické publikácie, vydáva Úrad propagandy
Židovstvo na Slovensku, Kompas, Turčianský sv. Martin, 1940

Židovská otázka je dnes na Slovensku v popredí všeobecného záujmu. Je to prirodzené. Ináč to ani nemôže byť.

Veď židovská otázka svojím všestranným významom patrí medzi dôležité otázky národa. Či už ide o oblasť politiky alebo kultúry, či o otázky hospodárske alebo rasové, je složitou a pálčivou otázkou zásadného významu. Od jej riešenia závisí v mnohom rozvoj slovenského národa a štátu. Národne smýšľajúci Slováci s istým politickým rozhľadom o tom ani nepochybujú.

Nie je to tak iba dnes Slovenský národ bol proti Židom už dávno v minulosti. to dokázané, je to neodškriepiteľné.

Židia vždy boli proti nám. Židia vždy iba využívali slovenskú pospolitosť s každej stránky. Slovenské dejiny, slovenský život, to je mohutná obžaloba dravej rozpínavosti a pažravosti cudzorasového Židovstva.

A národ si toho bol aj vedomý. Slovenská pospolitosť cítila na vlastnej koži škodlivé teičinky cudzieho židovského živlu. To, čo chápaly široké vrstvy slovenského ľudu iba pudovite, to videli jasne vodcovia národa svojím bystrým rozhľadom. Preto hlásali vždy odboj proti Židom.

Lenže národ, gniavený cudzou mocou, bol slabý proti židovskému nebezpečenstvu. Až dosiahnutie politickej samostatnosti po slávnom 14. marci 1939 znamená rozhodný obrat i v tomto ohľade. Nastal šťastný prelom i vo vývine židovskej otázky.

Nástup slovenského národného socializmu znamená ďalší hraničný kameň v riešení židovskej otázky na Slovensku. Teraz už riešenie židovskej otázky pokračuje rýchlym o dôkladným tempom, tak, ako to žiada bystrý tok nového nášho života, tak, ako to káže záujem osamostatneného a obrodeného národa. živelný prúd národnej vôle razí si cestu napred nezadržateľne cez všetky prekážky. Úsilie židovstva, snahy nepriateľov, zradcov a spiatočníkov, nemôžu už zahatiť tento prirodzený vývin.

Cieľom našej práce je objasniť v krátkosti minulosť, prítomnosť a budúcnosť židovskej otázky na Slovensku a načrtnúť — čo len niekoľkými hrubými čiarami
— dejinnú odpoveď slovenského národného socializmu na túto životnú otázku nášho národa.