Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Page 2 of 3

Hospodárenie na kolchozoch

Postrehy a dojmy z oslobodeného Sovietskeho Zväzu
Z novín Slovák zo soboty 9. augusta 1941

Por. Dr. Št. Polakovič.

Východný front, 8. augusta. Posledné dva dni mal som dosť rušné. Poznával som z vlastnej skúsenosti sovietsku državu na miestach, kde komunisti vládli nie dva roky, ale dvadsaťštyri roky a kde mali neohraničené mocenské a finančné prostriedky na uskutočnenie svojich teórií. Ak však bývalá poľská Ukrajina bola údolím slz a trápenia za dva posledné roky, tak ruská Ukrajina poskytuje človekovi obraz, ktorý vyvoláva len sústrasť a spravodlivý hnev na držiteľov moci. Rusko sa stalo pod boľševíckou vládou strašným väzením a ľudia v ňom biednymi otrokmi.

Read More

Židovstvo na Slovensku

Slovensko na prelome, Politické publikácie, vydáva Úrad propagandy
Židovstvo na Slovensku, Kompas, Turčianský sv. Martin, 1940

Židovská otázka je dnes na Slovensku v popredí všeobecného záujmu. Je to prirodzené. Ináč to ani nemôže byť.

Veď židovská otázka svojím všestranným významom patrí medzi dôležité otázky národa. Či už ide o oblasť politiky alebo kultúry, či o otázky hospodárske alebo rasové, je složitou a pálčivou otázkou zásadného významu. Od jej riešenia závisí v mnohom rozvoj slovenského národa a štátu. Národne smýšľajúci Slováci s istým politickým rozhľadom o tom ani nepochybujú.

Read More

Rasové spory medzi Židmi a Angličanmi

Z novín Gardista, utorok, 23. novembra 1943

(Rasové spory medzi Židmi a Angličanmi.) Sionistický časopis Habooker, vychodiaci v Palestíne, napísal, že v Tel Avive došlo k srážke medzi skupinou židovských mládencov a anglickými vojakmi. Ako časopis dodáva, srážku vyvolala skupina nedisciplinovaných židovských dievčat, ktoré zabudly na svoje rasové zákony a udržovaly styky s anglickými vojakmi. Tieto ich kúsky vyvolávaly pohoršenie, takže sa židovská mládež rozhodla urobiť im koniec.

Read More

Minister Štefánik na ceste domov

Z novín Slovenský Denník zo soboty 3. mája 1919

Chýrnik. Minister Štefánik na ceste domov.
V Bratislave, 2. mája.

Dnes pred obedom nastúpi náš minister vojny Milan Rastislav Štefánik cestu domov, a síce na lietadle. Dľa sdelenia vysadne na aeroplán na „Poli Forniso“ (v Taliansku) pred obedom o 10. hod. a po obede bude už v Bratislave. Ovšem, ak počasie bude priaznivé. Na uvítanie ministra porobila vojenská správa potrebné prípravy. Minister Štefánik celú cestu urobí po lietadle a zosadne na vojenskom letišti blízko Bratislavy a nie vo Viedni, ako bolo pôvodne v pláne.

Read More

„Pašování“ Židu z Německa do Česko-Slovenska

Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Podle zprávy olomouckého „Mor. večerníku“ lze v poslední době pozorovat větší příliv židovských přistěhovalcu ze Sudet na naše území. Na propustkách těchto uprchlíku, vydávaných říšskoněmeckými úřady, jsou německy mluvíci židé označování jako čs. státni příslušníci a i jinak se jim vycházi vstříc, aby co nejdříve opustili německá území. V Hranicích a také jinde byly zjištěny případy, že tomuto nedovolenému přílivu cizích živlu napomáhají jejich místní souvěrci, neboť jsou to jejich příbuzní. Je jim také s německé strany dovoleno bráti si s sebou více peněz, než obvykle.

Read More

Dálková silnice 1000 km dlouhá. Z Prahy na rumunskou hranici za 8 hodin.

Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Protáhlý tvar našeho státu vyžadoval už dávno ústřední dálkové spoje. Nyní zúžením tohoto tvaru a ztrátou spojení železničního rázem se ukázalo, jak správný byl názor „Spolku čs. inženýru“, který už před lety se tímto problémem zabýval a doporučoval stavbu „národni silnice“ z Chebu do Užhorodu středem republiky.

Read More

Každá vojna nesie so sebou všeobecný a morálny úpadok

Z časopisu Slovák zo štvrtka 24. marca 1921

Každá vojna nesie so sebou všeobecný a morálny úpadok. Hmotné nepriaznivosti a smutné následky dajú sa ľahšie a rýchlejšie odolať ako mravné. Hmotné následky sú vonkajšie, mravná pustota siaha do duší a sŕdc. Kto chce vážne odčiniť mravnú zkazu, musí tam začať, kde sa začalo hynutie, musí začať budovať v dušiach a v srdciach. Iné války zdivia smýšľanie bojujúcich, znivočia vzájomné ocenenie, vzájomnú úctu národov a všeobecne oslabia cit vzájomnej spravedlivosti. Miesto ľudských vznešených citov, zaujmú nenávisť, oslepujúca pomsta. Dlhý čas uplynie, pokým sa vlniace vášne upokoja a ustúpia miesto trpezlivejšej., spravodlivejšej úvahe.

Read More

Drúzi vraždia kresťanov

Z novín Slovenský Národ zo stredy 13. januára 1926

Židovské zprávy. – Viac rodín povraždených. – kresťanské rodiny utekajú do Palestíny.

Londýn, 11. jan. Podľa zpráv Židovskej tel. agentúry. Drúzi zavraždili neďaleko palestinských hraníc asi sto kresťanov, medzi inými dvoch kňazov, mnoho žien a detí. Dva kresťanské kostoly v Rašeji podpálili a domy kresťanov vyrabovali. Kresťania okolných dedín zutekali do Palestiny.

Protiví sa nacionalizmus internacionalizmu?

Z novín Slovenský Národ zo stredy 13. januára 1926

I. rs. Bratislava, 9. januára
Nacionalizmus a europäizmus. Dve heslá, prizvukované najčastejšie v pritomnej dobe. Znamenajú smer politický a sociálny. Nie sú hnutím fantázie a srdca, ale smyšľania vzniknutého z nauky filozofie a historie. Obidve majú svojich privržencov, ba fanatikov. Duševne súhlasia hodnotou svojho mysticizmu. Na poli materiálnom sa však protivia ako zrodení súperi. V praktickom živote pochádza mnoho nedorozumení a konfliktov z týchto dvoch pojmov.

Read More

Talian o budúcnosti Slovanov

Z novín Slovák z utorka 20. januára 1931

Talian o budúcnosti Slovanov. Predseda hlavného štatistického úradu v Ríme prof. Gini vydá v najbližšom čase veľké dielo o budúcnosti svetových národov. Profesor Gini pracoval na svojom diele dlhé roky a svoje vývody doložil mnohými štatistickými údajmi.

Read More

Page 2 of 3

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti